Forside

Fra textilnet
Skift til: navigering, søgning

Velkommen til textilnet

Please scroll down to the English translation of the frontpage

Tex rød.jpg


Om textilnet.dk

textilnet.dk er en digital ordbog/termbase over især historiske begreber for dragt og tekstil. Indtil nu med hovedvægten på 17- og 1800-tallets begreber. Det er et mål for det fortsatte arbejde, at udvide textilnet.dk med nutidige begreber og at udvide textilnet.dk’s tidsperspektiv til at indeholde termer og begreber fra alle tidsperioder, hvori der indgår danske termer for kendte og bevarede tekstiler.


Hertil er der brug for mere fondsstøtte.


Det er et mål for arbejdet at inddrage den viden, der findes i det danske tekstilforskningsmiljø. Derfor vil brugerne finde tider i historien, som ikke er repræsenteret i textilnet.dk.

textilnet.dk drejer sig om ord, der bliver brugt eller har været brugt i Danmark. Mange af dem er af udenlandsk oprindelse, så man vil også finde bl.a. franske og engelske ord i ordbogen. Målet er, at gøre ordene aktive ved at lade dem være offentligt tilgængelige på internettet forsynet med kildebelagte ordforklaringer, variationer i staveformer, systematisering i hovedområder og med det litterære niveau i citater, der placerer ordene i tid og sted.

Termer kan ændres over tid, ligesom det kan hedde noget forskelligt fra lokalitet til lokalitet. Eftersom ny teknologi hele tiden udvikles, vil nye termer opstå. Hvert fag har et helt vokabular (liste af fagudtryk) for alle arbejdsprocesserne.


Textilnet.dk er under stadig udarbejdelse. På længere sigt er det målet for redaktionen for textilnet.dk at udbygge termbasen, dels med de begreber, der er nævnt i forklaringerne i andre dele af textilnet.dk, dels med termer og begreber, som er anvendt i håndværk og industri fra nyere kilder, eventuelt i direkte samarbejde med brancherne.

Kontakt textilnet@dengamleby.dk hvis du ønsker at bidrage eller at indgå i et samarbejde omkring textilnet.dk. Eventuelle bidrag vil blive redigeret af medlemmer af styregruppen to gange om året og godkendt i forbindelse med et styregruppemøde.


Projektejer: Den Gamle By. Projektleder: Museumsinspektør Tove Engelhardt Mathiassen, Den Gamle By. Cand. mag. Birka Ringbøl Bitsch har været ansat i projektet og har dermed gennemarbejdet de første 1100 begreber. Modeltekniker for tekstil, museumsassistent Bodil Brunsgaard Nielsen, Den Gamle By, arbejder med teknisk redaktion og billedbehandling på termbasen. Endvidere har følgende personer bidraget til arbejdet med textilnet.dk: Etnolog mag. art. Ingeborg Cock-Clausen, registrator Inge-Margrethe Davidsen, registrator Karin Grønning, mag. art. Anne Hedeager Krag, registrator Kirsten Leer, ph.d. i tekstil terminologi Susanne Lervad, Termplus og Center for Tekstilforskning, konservator, ph.d. Maj Ringgaard, Nationalmuseet, museumsinspektør Kirsten Toftegaard, Designmuseum Danmark, samt konservator Else Østergård.

Styregruppen for textilnet.dk har fra februar 2020 etableret sig på følgende måde:


I styregruppen er der følgende medlemmer, der også er bidragydere:

Museumsinspektør, ph.d. Vivi Lena Andersen, Københavns Museum.

Museumsinspektør Kristine Holm-Jensen, Tekstilmuseet, Herning.

Arkæolog, mag. art. Anne Hedeager Krag.

Ph.d. i tekstil terminologi Susanne Lervad, Termplus og Center for Tekstilforskning.

Historiker, ph.d. Vibe Maria Martens (orlov fra projektet i 2019).

Konservator, ph.d. Maj Ringgaard.

Museumsinspektør Kirsten Toftegaard, Designmuseum Danmark.


Desuden er Eva Andersson Strand, centerleder på Center for Tekstilforskning på Københavns Universitet, medlem af styregruppen.


Fra 2017 får hver forfatter sit navn på sit eller sine bidrag.


Man kan komme med kommentarer og spørgsmål til textilnet.dk på adressen: textilnet@dengamleby.dk


Sådan søger man

Man kan søge på to måder: Den ene er ved hjælp af søgefeltet i øverste højre hjørne. Når man anvender denne funktion, får man en oversigt over de sider, hvor det pågældende ord/begreb er nævnt. Altså en fritekstsøgning. Man får flest resultater frem, hvis man anvender * efter ordet.

Man kan også søge mere målrettet via menuen i venstre side, hvor man kommer frem til begreber/ordslagsord under overskrifterne: Tekstilredskaber, materialer, fremstillingsteknikker, tekstiler, dragter og dragtdele, tekstilt inventar, håndværkere samt stil. Vælger man et af disse områder, får man en liste over databasens opslagsord i det pågældende område, og herfra kan man klikke sig videre til den ønskede forklaring.

Tip:

Hvis man ikke kan finde det ønskede ord på listerne, er det en god ide netop at foretage en fritekstsøgning med * i søgefeltet. Her søger man ikke kun på databasens opslagsord, men i hele databasens tekstdel.

Det kan f.eks. være en fordel i forhold til tekstiler: Samme tekstil kan have forskellige navne, der kan være stavet på mange forskellige måder. Mange af variationerne kan findes under listen med opslagsord, men ikke alle. Dem fanger man imidlertid ved søgning i søgefeltet. Desuden har nogle tekstiler mange undergrupper og varianter med selvstændige navne, og ikke alle er medtaget som opslagsord på listen. Endelig har et tekstil og det materiale, som tekstilet er fremstillet af, somme tider den samme term. Rent teknisk kan et begreb imidlertid kun figurere under ét område, i dette tilfælde enten ”materialer” eller ”tekstiler”. Via en søgning i søgefeltet eliminerer man imidlertid denne problematik, da man her søger i alle databasens tekster.


Tex blå.jpg


Udgangspunkt

Det oprindelige udgangspunkt for textilnet.dk var tre seddelkartoteker (Lorenzen, Østergård og Andersen) og digitaliserede dias af tekstilprøver (Cock-Clausen).

Det første seddelkartotek er på cirka 900 hånd- og maskinskrevne sedler over begreber for tekstiler og materialer. Det er indsamlet af dr. phil. Erna Lorenzen, der var museumsinspektør i Den Gamle By fra 1959 til 1979. Samtlige begreber fra Erna Lorenzens kartotek er systematisk gennemgået og opstillet i deres variationer og sprog (hvor oversættelserne er i det anvendte kildemateriale). Redaktionen af textilnet.dk giver dernæst en definition og en rammedatering, hvor det er muligt. I forklaringsfeltet uddybes kildernes udsagn om begrebet, og citater kan underbygge forståelsen. Under kilder er en fortegnelse over de kilder, hvori termen optræder. Som en ekstra service findes der også en fortegnelse over de kilder, der forgæves er gennemsøgt, dvs. kilder hvor termen ikke optræder.


Dr. phil. Erna Lorenzens seddelkartotek, som formodentlig er skabt, mens hun forskede til doktordisputatsen: Folks Tøj i og omkring Aarhus, der udkom i 1975. Foto: Tove Engelhardt Mathiassen.

Dr. phil. Erna Lorenzens seddelkartotek, som formodentlig er skabt, mens hun forskede til doktordisputatsen: Folks Tøj i og omkring Aarhus, der udkom i 1975. Foto: Tove Engelhardt Mathiassen.


Hver term fra Erna Lorenzens kartotek er således opstillet i følgende rubrikker:

• Variationer: termens forskellige stavemåder (ortografiske variationer)

• Sprog: oversættelser til norsk (no.), svensk (sv.) engelsk (en.), tysk (ty.) og fransk (fr.), dog kun i det omfang oversættelserne findes i det anvendte kildemateriale. Desuden en redegørelse for termens oprindelse og udvikling (etymologi), såfremt disse oplysninger findes i det anvendte kildemateriale.

• Definition: redaktionens forklaring på termen, et kort sammendrag af de forskellige kilders oplysninger.

• Tid: oplysninger om hvornår termen blev anvendt, en rammedatering hvis muligt.

• Forklaring: Redegørelse for de anvendte kilders udsagn om den pågældende term. Hvis der er mange samstemmende kilder, gøres der ikke rede for hver enkelt. Det fremgår af kildelisten, hvilke kilder der er gennemset.

• Citat: Relevante citater fra en eller flere kilder.

• Kilder: En fortegnelse over de kilder, hvori termen optræder. Som en ekstra service findes der også en fortegnelse over de kilder, der forgæves er gennemsøgt, dvs. kilder hvor termen ikke optræder. - Denne service er ophørt fra 2016.

På citatniveauet er det andet kartotek, nemlig konservator Else Østergårds seddelkartotek over citater fra aviser og for eksempel erindringslitteratur, et uvurderligt supplement. Else Østergård blev ansat på Nationalmuseet i 1958. Det tredje seddelkartotek er indsamlet af Ellen Andersen, der var museumsinspektør på Nationalmuseet fra 1936 til 1966. I Ellen Andersens sedler er der et stort udviklingspotentiale for textilnet.dk, fordi de rummer mange litteraturhenvisninger og henvisninger til dragter i Nationalmuseets samlinger. Ellen Andersens sedler er som en del af projektet blevet indtastet i word-dokumenter og kan på et senere tidspunkt indgå i textilnet.dk.

Mag. art. etnolog og forfatter Ingeborg Cock-Clausens dias-samling af stofprøver i danske museer og arkiver er anvendt sammen med billeder fra Den Gamle Bys samlinger som illustrationer. Ingeborg Cock-Clausen (1929-2017) deltog i 1980'ernes forskningsprojekt om tekstil-terminologi, og derfor har hun været et vigtigt medlem i arbejdsgruppen. Diassamlingen findes i Designmuseum Danmarks bibliotek.

Projektet textilnet.dk udspringer af det faglige netværk Dragtpuljen – nu omdøbt til Danske Museers Dragt- og Tekstilnetværk (http://www.dragt.dk)

Læs mere om textilnet.dk:

Mathiassen, Tove Engelhardt og Birka Ringbøl Bitsch: A New Danish Project in Textile Terminology: textilnet.dk. Verbal and Nonverbal Representations in Terminology. Proceedings of the TOTh Workshop 2013. (Eds. Lervad, S. et al) 2016, side 171-175.

Link til artiklen: Https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01354950v1


Arbejdet med textilnet.dk er blevet fulgt nøje af Dansk Sprognævn.


TAK

textilnet.dk takker varmt for generøs støtte fra:

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond

Augustinus Fonden

Farumgaard-Fonden

Kulturstyrelsen

Termplus Aps

Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum - Den Gamle By finansierer hosting af den digitale ordbog.


Tex gul.jpg

Welcome to textilnet

About textilnet.dk

textilnet.dk is a digital dictionary/ database of, especially, historical concepts for costume and textile. Thus far, with a primary emphasis on 18th-19th century concepts. Our goal is to widen textilnet.dk to include current concepts and to extend textilnet.dk’s time horizon to include terms and concepts from all time periods in which Danish terms exist for known and preserved textiles.


Further funding is required to achieve this goal.


One of our goals is to incorporate the knowledge that exists in the textile research community in Denmark. Therefore, readers will encounter time periods in history which are not represented on textilnet.dk.

textilnet.dk deals with words that are used currently or earlier in Denmark. Many of them are of foreign origin, thus, for example French and English terms, too, are to be found in the dictionary. Our aim is to make the words come alive by making them publicly available on the internet, supplied with source-based explanations, variations in spelling, systematic categorization and, at the literary level, with quotations that situate the words in time and place.

Terms can alter over time, just as they can be called by different names in different places. As new technologies constantly develop, new terms, too, will emerge.

textilnet.dk is a work in progress. In the longer term, the editors of textilnet.dk aim to expand the termbase, both with concepts that are named in the explanations in other parts of textilnet.dk, as well as with terms and concepts that are used in craft and industry from more recent sources, possibly in direct collaboration with the various branches.


Contact us at textilnet@dengamleby.dk if you wish to contribute to, or form part of, a collaboration around textilnet.dk.


Possible contributions will be edited by the members of the steering committee twice a year and (jointly) approved at a meeting of the committee.


The project owner: Den Gamle By, Aarhus, Denmark. Projectleader: Tove Engelhardt Mathiassen, curator at Den Gamle By.

Birka Ringbøl Bitsch MA who was previously employed on the project worked through the first 1100 concepts. Bodil Brunsgaard Nielsen, museum assistant, Den Gamle By, is the technical editor of the termbase and works with image processing.

Furthermore, the following have contributed to textilnet.dk’s work: Ingeborg Cock-Clausen, ethnologist; Inge-Margrethe Davidsen, registrar; Karin Grønning, registrar; Anne Hedeager Krag, MA archaeologist; Kirsten Leer, registrar; Susanne Lervad, PhD in textile terminology, Termplus and Centre for Textile Research, University of Copenhagen; Maj Ringgaard, PhD conservator, National Museum of Denmark; Kirsten Toftegaard, curator, Designmuseum Danmark; and Else Østergård, conservator, National Museum of Denmark.


From February 2020, textilnet.dk’s steering committee is constituted with Tove the following members of the steering committee who also contribute to the termbase:

Vivi Lena Andersen, PhD, curator, Museum of Copenhagen

Kristine Holm-Jensen, curator, Tekstilmuseet, Herning

Anne Hedeager Krag, senior researcher, archaeologist

Susanne Lervad, PhD in textile terminology, Termplus Aps., and Centre for Textile Research, University of Copenhagen

Vibe Maria Martens, PhD, historian (defense December 2017)

Maj Ringgaard, PhD, conservator

Kirsten Toftegaard, curator, Designmuseum Danmark

In addition, Associate professor Eva Andersson Strand, PhD, Director, Centre for Textile Research, SAXO Institute, University of Copenhagen is a member of the steering committee.

From 2017, the names of the authors will be mentioned alongside their contributions.

For comments and questions, please contact textilnet.dk at the following address: textilnet@dengamleby.dk

How to search

You can search in two ways: One is with the help of the search box at the top right hand corner. By using this function, you will gain an overview of the pages where the word/concept in question is named. In other words, a free text search. You will gain maximum results by using * after the word.

It is also possible to search in a more targeted fashion through the menu on the left, where you will find concepts/index entries beneath the headings: textile tools, materials, manufacturing techniques, textiles, costumes and parts of costumes, textiles for the home, artisans, and style. If you chose one of these areas, you will get a list of the index entries in the database for the area in question. From here, you can find your way to the desired explanation.

Tip:

If the word you were looking for does not appear on the lists, we recommend that you undertake a free text search with * in the search box. Here you will find not only the index entries but also gain access to the entire corpus of texts on the database. This could be an advantage, for example in relation to textiles: the same textile can have different names, or be spelt in many different ways. Many of the variations are to be found in the list of index entries, but not all. You may find these, however, by using the search box. Moreover, some textiles have many subgroups and variants with independent names, and not all are incorporated as index entries on the list. Finally, a textile and the material it is made of can sometimes have the identical term. However, from a purely technical point of view, a concept can only appear in a single area, in this case either as ”materials” or as ”textiles”. Here, by using the search box, you can avoid this problem, as you can search through all the texts in the database.

Our point of departure

The initial starting point for textilnet.dk was three card catalogues (Lorenzen, Østergård and Andersen) and digitalized slides of textile samples (Cock-Clausen). The first card catalogue comprises ca. 900 hand-written or typed note cards on concepts for textiles and materials. It was gathered by Dr. Erna Lorenzen, a curator at Den Gamle By from 1959 to 1979. All the concepts from Erna Lorenzen’s catalogue were systematically examined and were arranged according to their variations and languages (where translations had been made from the source materials used). The editors of textilnet.dk then provide a definition and an approximate dating where possible. In the explanations field, a more in-depth study of what the source material reveals about the concept in question and quotations that can strengthen the explanation are provided. Under sources, you will find a list of all the sources where the term appears. As an extra service, you will also find a list of the sources that were examined unsuccessfully, i.e. sources where the term could not be found.

Dr. Erna Lorenzen’s card catalogue which was presumably created for her research on her thesis for the Danish higher doctoral degree: Folks Tøj i og omkring Aarhus (The costume of the people in and around Aarhus), published in 1975. Photo: Tove Engelhardt Mathiassen. Each term from Erna Lorenzen’s catalogue is thus arranged under the following headings:

• Variations: the different forms of spelling the term (orthographic variations).

• Language: translations into Norwegian (no.), Swedish (sv.) English (en.), German (ty.) and French (fr.), though only to the extent to which the translations are available in the source material. Moreover, an explanation of the term’s origin and development (etymology), wherever these explanations can be found in the source material is included.

• Definition: the editors’ explanation of the term, a brief summary of the information from the various sources.

• Time: information on when the term was used, and, where possible, an approximate dating.

• Explanation: An account of what we can obtain from the sources about the term in question. Where several sources concur, each individual source is not treated separately here. The list of sources indicates the sources that were examined.

• Quotations: Relevant quotations from one or more sources.

• Sources: a list of the sources where the term appears. As a supplementary service, a list of the sources that were examined, which nevertheless did not contain the terms in question, is included in the database. However, this service was discontinued as from 2016.

In terms of quotations, the second card catalogue, that of conservator Else Østergård which includes quotations from newspapers and, for example memoirs, is an invaluable supplement. Else Østergård was employed at the National Museum of Denmark in 1958-2015. The third notecard catalogue was made by Ellen Andersen, who was curator at the National Museum of Denmark from 1936 to 1966. Ellen Andersen’s notecards are of huge potential value for the development of textilnet.dk, as they include many literary references and references to costumes in the collections of the National Museum of Denmark. Ellen Andersen’s notes were keyed into WORD documents as part of the project, and can be included at a later date in textilnet.dk.

Author and ethnologist Ingeborg Cock-Clausen’s slide collection of textile samples from Danish museums and archives is used in tandem with images from the collections of Den Gamle By as illustrations. Ingeborg Cock-Clausen (1929-2017) participated in the research project on textile terminology in the 1980s, and was a highly-valued member of the working group. Her slide collection may be found in Designmuseum Danmark’s library.

The textilnet.dk project arose from the professional network, Dragtpuljen – now called Danske Museers Dragt- og Tekstilnetværk, the textile and costume network of the Danish museums. (http://www.dragt.dk)

For more on textilnet.dk: Tove Engelhardt Mathiassen and Birka Ringbøl Bitsch, A New Danish Project in Textile Terminology: textilnet.dk., in: Susanne Lervad, Peder Flemestad, and Lotte Weilgaard Christensen (eds), Verbal and Nonverbal Representations in Terminology. Proceedings of the TOTh Workshop 2013. 2016, pp. 171-175. The article may be downloaded from: Https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01354950v1

The work of textilnet.dk is closely monitored by the Dansk Sprognævn, the Danish Language Council.

Acknowledgements

We wish to thank the following for their generous financial support:

The Queen Margrethe and Prince Henrik’s Foundation

The King Frederik and Queen Ingrid’s Foundation

The Augustinus Foundation

Farumgaard Foundation

The Danish Agency for Culture and Palaces

Termplus Aps

Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum, National Museum of Urban History and Culture.