Kabuds

Fra textilnet
Skift til: navigering, søgning


CITAT

”Kabuds, skindforet mandshue, syet af 4 stykker, de to bagerste stykker så lange, at de kunne knappes ned om halsen eller op bag på hovedet. Ydertøjet var af klæde eller vadmel. – se: Ordbog over det danske sprog.”

(Andersen kartotek)

1780: ”Bondestanden lærte jeg noget bedre at kjende, i det mindste Gaardmandsklassen, da Domkirkens Bønder ofte kom for at tale med min Fader. De vare, efter den Tids Brug, klædte i røde Kofter med mange Brystduge og Veste, men tynde Knæbuxer, om Sommeren af Lærred, om Vinteren af Skind, og paa Hovedet en Vadmels Kabudse, saaledes indrettet, at den i ondt vejr kunde foldes ud og slaaes ned over Hals og Skuldre. (Et lignende Hovedtøj af Klæde blev ogsaa, under Navn af Hatteslag, benyttet af Borgerfolk paa Vinterreiser.) De saae slet ikke forknyttede ud saaledes som maaske Tilfældet var med Herregaardsbønderne. Tvertimod vare der nogle iblandt dem, f. Ex. Beboerne af Øen Ourøe i Isefjorden, som forbausede ved deres Høide og kjække Holdning.” s. 12. Christian Ludvig Strøm: Ungdoms Minder. Udgivet ved Carl Dumreicher. Gemt og glemt i. 1915.

(Østergård kartotek)

Ca. 1800:

”Indtil ind i nærværende Aarhundrede var de sjællandske Bønders Dragt aldeles forskjellig fra den nuværende. Naar Bønderne kom her til Staden, vare de altid iførte mange Kofter eller Trøier, den ene over den anden. Det antages, at Farverne i almindelighed var forskjellig i de forskjellige Egne af Sjælland. Paa Hovedet bare de den saakaldte Kabuds, som de i haardt Veir kunde slaae ned over Ørene, og paa Fødderne havde de som oftest Træskoe. Denne Dragt synes at have været eiendommelig for Sjællænderne; thi jeg mindes, at jeg i Aaret 1803, da jeg første Gang var i Fyen, saa Bønderne der næsten i samme Costume, som de sjællandske Bønder nuomstunder, nemlig med Frakker. s. 55, Anm. 1. - Werlauff, E.C. Af min Ungdoms Tid.”

(Østergård kartotek)

KILDER

Termen optræder i følgende kilder: Andersen, Ellen: Seddelkartotek. Opbevares på Nationalmuseet, [Andersen kartotek]. Østergård, Else: Seddelkartotek. Opbevares på Nationalmuseet, [Østergård kartotek].