Forside

Fra Textilnet
Skift til: Navigation, Søgning

Velkommen til textilnet

Tex rød.jpg


Om textilnet.dk

textilnet.dk er en digital ordbog/termbase over især historiske begreber for dragt og tekstil fra 1600tallet og frem til nutiden. Indtil nu med hovedvægten på 17- og 1800-tallets begreber.


Det er et mål for det fortsatte arbejde, at redaktionen af og arbejdsgruppen for termbasen skal udvide textilnet.dk med nutidige begreber. Hertil er der brug for mere fondsstøtte.


textilnet.dk drejer sig om ord, der bliver brugt eller har været brugt i Danmark. Mange af dem er af udenlandsk oprindelse, så man vil også finde bl.a. franske og engelske ord i ordbogen. Målet er, at gøre ordene aktive ved at lade dem være offentligt tilgængelige på internettet forsynet med kildebelagte ordforklaringer, variationer i staveformer, systematisering i hovedområder og med det litterære niveau i citater, der placerer ordene i tid og sted.

Projektet ledes af museumsinspektør Tove Engelhardt Mathiassen, Den Gamle By, og cand. mag. Birka Ringbøl Bitsch har været ansat i projektet og har dermed gennemarbejdet de første 1100 begreber. Modeltekniker for tekstil, museumsassistent Bodil Brunsgaard Nielsen, Den Gamle By, arbejder med teknisk redaktion og billedbehandling på termbasen. Endvidere har følgende personer bidraget til arbejdet med textilnet.dk: Konservator Else Østergård, etnolog mag. art. Ingeborg Cock-Clausen, mag. art. Anne Hedeager Krag, registrator Kirsten Leer, registrator Karin Grønning, registrator Inge-Margrethe Davidsen, ph.d. i tekstil terminologi Susanne Lervad, Termplus og Center for Tekstilforskning, konservator, ph.d. Maj Ringgaard, Nationalmuseet, samt museumsinspektør Kirsten Toftegaard, Designmuseum Danmark.


Fremadrettede planer: I 2017 er det planen at udvide styregruppen og forfatterkredsen til arbejdet med textilnet.dk

Styregruppen for textilnet.dk har fra februar 2017 etableret sig på følgende måde:


Museumsinspektør Tove Engelhardt Mathiassen, Den Gamle By, er formand og bidragyder.


I styregruppen er der følgende medlemmer, der også er bidragydere:


Mag. art. Anne Hedeager Krag

Ph.d. i tekstil terminologi Susanne Lervad, Termplus og Center for Tekstilforskning

Konservator, ph.d. Maj Ringgaard, Nationalmuseet

Museumsinspektør, ph.d. Vivi Lena Andersen, Københavns Museum

Museumsinspektør Kristine Holm-Jensen, Tekstilmuseet, Herning

Museumsinspektør Kirsten Toftegaard, Designmuseum Danmark.


Desuden er Eva Birgitta Andersson Strand, centerleder på Center for Tekstilforskning, medlem af styregruppen.


Fra 2017 får hver forfatter sit navn på sit eller sine bidrag.


Man kan komme med kommentarer og spørgsmål til textilnet.dk på adressen: textilnet@dengamleby.dk


Sådan søger man

Man kan søge på to måder: Den ene er ved hjælp af søgefeltet i øverste højre hjørne. Når man anvender denne funktion, får man en oversigt over de sider, hvor det pågældende ord/begreb er nævnt. Altså en fritekstsøgning. Man får flest resultater frem, hvis man anvender * efter ordet.

Man kan også søge mere målrettet via menuen i venstre side, hvor man kommer frem til begreber/ordslagsord under overskrifterne: Materialer, tekstiler, fremstillingsteknikker, dragter og dragtdele, dekorationer, farver, farvestoffer og farvningsteknikker samt stil. Vælger man et af disse områder, får man en liste over databasens opslagsord i det pågældende område, og herfra kan man klikke sig videre til den ønskede forklaring.

Tip:

Hvis man ikke kan finde det ønskede ord på listerne, er det en god ide netop at foretage en fritekstsøgning med * i søgefeltet. Her søger man ikke kun på databasens opslagsord, men i hele databasens tekstdel.

Det kan f.eks. være en fordel i forhold til tekstiler: Samme tekstil kan have forskellige navne, der kan være stavet på mange forskellige måder. Mange af variationerne kan findes under listen med opslagsord, men ikke alle. Dem fanger man imidlertid ved søgning i søgefeltet. Desuden har nogle tekstiler mange undergrupper og varianter med selvstændige navne, og ikke alle er medtaget som opslagsord på listen. Endelig har et tekstil og det materiale, som tekstilet er fremstillet af, somme tider den samme term. Rent teknisk kan et begreb imidlertid kun figurere under ét område, i dette tilfælde enten ”materialer” eller ”tekstiler”. Via en søgning i søgefeltet eliminerer man imidlertid denne problematik, da man her søger i alle databasens tekster.


Tex blå.jpg


Udgangspunkt

Det oprindelige udgangspunkt for textilnet.dk var tre seddelkartoteker (Lorenzen, Østergård og Andersen) og digitaliserede dias af tekstilprøver (Cock-Clausen).

Det første seddelkartotek er på cirka 900 hånd- og maskinskrevne sedler over begreber for tekstiler og materialer. Det er indsamlet af dr. phil. Erna Lorenzen, der var museumsinspektør i Den Gamle By fra 1959 til 1979. Samtlige begreber fra Erna Lorenzens kartotek er systematisk gennemgået og opstillet i deres variationer og sprog (hvor oversættelserne er i det anvendte kildemateriale). Redaktionen af textilnet.dk giver dernæst en definition og en rammedatering, hvor det er muligt. I forklaringsfeltet uddybes kildernes udsagn om begrebet, og citater kan underbygge forståelsen. Under kilder er en fortegnelse over de kilder, hvori termen optræder. Som en ekstra service findes der også en fortegnelse over de kilder, der forgæves er gennemsøgt, dvs. kilder hvor termen ikke optræder.


Dr. phil. Erna Lorenzens seddelkartotek, som formodentlig er skabt, mens hun forskede til doktordisputatsen: Folks Tøj i og omkring Aarhus, der udkom i 1975. Foto: Tove Engelhardt Mathiassen.

Dr. phil. Erna Lorenzens seddelkartotek, som formodentlig er skabt, mens hun forskede til doktordisputatsen: Folks Tøj i og omkring Aarhus, der udkom i 1975. Foto: Tove Engelhardt Mathiassen.

Hver term fra Erna Lorenzens kartotek er således opstillet i følgende rubrikker:

• Variationer: termens forskellige stavemåder (ortografiske variationer)

• Sprog: oversættelser til norsk (no.), svensk (sv.) engelsk (en.), tysk (ty.) og fransk (fr.), dog kun i det omfang oversættelserne findes i det anvendte kildemateriale. Desuden en redegørelse for termens oprindelse og udvikling (etymologi), såfremt disse oplysninger findes i det anvendte kildemateriale.

• Definition: redaktionens forklaring på termen, et kort sammendrag af de forskellige kilders oplysninger.

• Tid: oplysninger om hvornår termen blev anvendt, en rammedatering hvis muligt.

• Forklaring: Redegørelse for de anvendte kilders udsagn om den pågældende term. Hvis der er mange samstemmende kilder, gøres der ikke rede for hver enkelt. Det fremgår af kildelisten, hvilke kilder der er gennemset.

• Citat: Relevante citater fra en eller flere kilder.

• Kilder: En fortegnelse over de kilder, hvori termen optræder. Som en ekstra service findes der også en fortegnelse over de kilder, der forgæves er gennemsøgt, dvs. kilder hvor termen ikke optræder. - Denne service er ophørt fra 2016.

På citatniveauet er det andet kartotek, nemlig konservator Else Østergårds seddelkartotek over citater fra aviser og for eksempel erindringslitteratur, et uvurderligt supplement. Else Østergård blev ansat på Nationalmuseet i 1958. Det tredje seddelkartotek er indsamlet af Ellen Andersen, der var museumsinspektør på Nationalmuseet fra 1936 til 1966. I Ellen Andersens sedler er der et stort udviklingspotentiale for textilnet.dk, fordi de rummer mange litteraturhenvisninger og henvisninger til dragter i Nationalmuseets samlinger. Ellen Andersens sedler er som en del af projektet blevet indtastet i word-dokumenter og kan på et senere tidspunkt indgå i textilnet.dk.

Mag. art. etnolog og forfatter Ingeborg Cock-Clausens dias-samling af stofprøver i danske museer og arkiver er anvendt sammen med billeder fra Den Gamle Bys samlinger som illustrationer. Ingeborg Cock-Clausen (1929-2017) deltog i 1980'ernes forskningsprojekt om tekstil-terminologi, og derfor har hun været et vigtigt medlem i arbejdsgruppen. Diassamlingen findes i Designmuseum Danmarks bibliotek.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har fulgt arbejdets gang og deltaget i de strukturelle og indholdsmæssige diskussioner om termbasen. I gruppen sidder forskere fra Nationalmuseet, Designmuseum Danmark og Center for Tekstilforskning ved Københavns Universitet samt freelance forskere. Arbejdsgruppen udspringer af det faglige netværk Dragtpuljen – nu omdøbt til Danske Museers Dragt- og Tekstilnetværk (http://www.dragt.dk)

Læs mere om textilnet.dk:

Mathiassen, Tove Engelhardt og Birka Ringbøl Bitsch: A New Danish Project in Textile Terminology: textilnet.dk. Verbal and Nonverbal Representations in Terminology. Proceedings of the TOTh Workshop 2013. (Eds. Lervad, S. et al) 2016, side 171-175.

Link til artiklen: Https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01354950v1


Arbejdet med textilnet.dk er blevet fulgt nøje af Dansk Sprognævn.


TAK

textilnet.dk takker varmt for generøs støtte fra:

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond

Augustinus Fonden

Farumgaard-Fonden

Kulturstyrelsen

Termplus Aps

Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum - Den Gamle By finansierer hosting af den digitale ordbog.


Tex gul.jpg